ЗАТВЕРДЖЕНО


Загальними Зборами членів
Всеукраїнської громадської організації
"Інститут наукового прогнозування".

Протокол №1 від 27 травня 2004 року.
Голова зборів _____________ О.М.Ржавський
СТАТУТ

Всеукраїнської громадської організації
"ІНСТИТУТ НАУКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ"
Україна
2004 рік
Зміст Статуту
Розділ I.Загальні Положення
Розділ II.Правовий Статус
Розділ III.Мета і Предмет Діяльності
Розділ IV.Майно Інституту
Розділ V.Членство в Інституті
Розділ VI.Вища експертна Рада
Розділ VII.Керівні Органи
Розділ VIII.Припинення Діяльності
Розділ IX.Заключні Положення

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Інститут наукового прогнозування (надалі – “Інститут”) є неприбутковою організацією, яка створена фізичними особами для сприяння її членам у здійсненні діяльності, що спрямована на досягнення мети, передбаченої цим Статутом.
 2. Інститут є недержавною, незалежною, добровільною, некомерційною самоврядною громадською організацією.
 3. Найменування Інституту:
  1. Повне найменування Інституту українською мовою:
   Всеукраїнська громадська організація «Інститут наукового прогнозування» або Інститут наукового прогнозування
  2. Скорочене найменування Інституту українською мовою:
   ВГО «ІНП» або ІНП
  3. Повне найменування Інституту російською мовою:
   Всеукраинская общественная организация «Институт научного прогнозирования» або Институт научного прогнозирования
  4. Скорочене найменування Інституту російською мовою:
   ВОО «ИНП» або ИНП
  5. Повне найменування Інституту англійською мовою:
   «Institute for Scientific Prognoses» або Institute for Scientific Prognoses
  6. Скорочене найменування Інституту англійською мовою:
   ISP
 4. Місцезнаходження Інституту: Україна, місто Київ-87, вул.Іскрівська, 10
До змісту

РОЗДІЛ II
ПРАВОВИЙ СТАТУС
 1. Інститут відноситься до числа добровільних об’єднань громадян, його діяльність поширюється на територію України. Інститут здійснює діяльність на підставі чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх нормативних документів Інституту (Положень, Правил, прийнятих керівними органами управління відповідно до своєї компетенції).
  1. Інститут є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, дiє на принципах самостійності; має власні основні та оборотні засоби та самостiйний баланс, поточні, вкладні (депозитні) та iншi рахунки, як у національній, так і в іноземній валюті в банківських установах (у тому числі іноземних); печатку з власним найменуванням, кутовий штамп та штампи для діловодства, фірмові бланки з власним найменуванням; емблему, іншу атрибутику, яка може бути втілена у віртуальних та матеріальних носіях інформації, що будь-яким чином ідентифікують Інститут, які має право змінювати, якими має право володіти, розпоряджатися і користуватися на свій розсуд.
  2. Інститут має право укладати, виконувати, змінювати, розривати від свого імені в Україні, а також у будь - якій іншій країні Світу всі види угод і операцій з юридичними і фізичними особами; набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки; виступати в судах та третейських судах від свого імені у ролі будь-якого учасника процесу; однак здійснюючи все вищезазначене, Інститут враховує обмеження діяльності, встановлені законодавством та цим Статутом. Інститут здійснює дії від імені іншої особи, при умові наявності відповідних підстав представництва.
  3. Керуючись чинним законодавством, Інститут має право на володіння, користування, розпорядження належним йому майном. Інститут може також володіти та користуватися майном, яке належить йому на інших, окрім власності, правах, згідно з умовами відповідних угод та діючого законодавства.
  4. Інститут не відповідає за зобов'язання Держави, її органів та організацій. Держава не відповідає за зобов’язання Інституту (якщо інше не буде встановлене законодавством України). Інститут не несе відповідальності за зобов'язання Членів. Члени не відповідають за зобов’язаннями Інституту. За свої зобов’язання Інститут відповідає майном Інституту з урахуванням положень статей Статуту.
  5. Інститут може для власних потреб набувати та відчужувати нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, встановленому чинним законодавством України.
До змісту

РОЗДІЛ III
МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
 1. Інститут створено з метою популяризації науки футурології та розширення загальної світоглядної освіченості громадян.
  1. Відповідно до мети, предметом діяльності Інституту є:
   1. Визначення стрижневих напрямків розвитку фундаментальних галузей знання.
   2. Практична робота з вищевказаних напрямків у лабораторіях, уже існуючих у системі НАНУ, АПН та АМН України (силами співробітників Інституту), або ж новостворюваних під егідою ІНП.
   3. Складання глобальних довготермінових прогнозів філософського, космологічного, кібернетичного, еколого-біологічного, біоінформаційного та медико-соціального характеру – з подальшим їх публічним оприлюдненням.
   4. Організація форумів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо.
   5. Пропаганда та популяризація знань про футурологію.
   6. Захист професійних, економічних та правових інтересів членів Інституту.
   7. Співробітництво з іншими аналогічними профільними об'єднаннями як в Україні, так і за кордоном.
  2. Відповідно до предмету діяльності, Інститут може здійснювати наступні функції:
   1. задоволення потреб Членів Інституту в інформації про нові досягнення і відкриття в галузі футурології;
   2. проведення консультацій та спеціальних футурологічних експертиз згідно поданих запитів;
   3. заочна участь у підготовці державних законодавчих актів, інших нормативних документів, а також і в самому обговоренні подібних проектів - з підготовкою та видачею відповідних висновків;
   4. реалізація спільно з закордонними партнерами міжнародних проектів, які направлені на виконання статей, передбачених Статутом;
   5. надання інформаційно-методологічної допомоги Членам Інституту та їх інформаційно-методологічне забезпечення, в тому числі з використанням Інтернет-технологій;
   6. створення з числа Членів Інституту спеціалізованих Комісій та забезпечення їх подальшої діяльності;
   7. зйомки навчальних та науково-популярних фільмів і телепередач;
   8. книговидавництво та проведення рекламних кампаній;
   9. активна взаємодія зі ЗМІ для реалізації поточних проектів Інституту;
   10. участь у проведенні міжнародних та національних форумів, конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів, презентацій, спеціалізованих виставок тощо;
   11. проведення регіональних та міжнародних зустрічей, опитувань спеціалістів, а також вивчення громадської думки з проблем, що становлять професійний інтерес для Членів Інституту;
   12. лекторська та учбово-просвітницька робота в середніх школах та вузах;
   13. інші функції, що випливають з мети та предмету діяльності Інституту.
До змісту

РОЗДІЛ IV
МАЙНО ІІНСТИТУТУ
 1. Майно Інституту - це сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, використовуються у діяльності Інституту та відображаються на його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна Інституту.
  1. Інститут є власником:
   1. грошових коштів, якими сплачуються вступні та членські членів Інституту;
   2. грошових коштів, якими сплачуються спонсорські внески, безповоротна фінансова допомога, благодійні внески, пожертвування та інші внески юридичних та фізичних осіб;
   3. майна, переданого йому у власність;
   4. майна, придбаного Інститутом;
   5. майна, отриманого у власність з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
  2. Інститут здійснює володіння, користування і розпорядження Майном, що знаходиться у його власності, відповідно до призначення майна та у суворій відповідності нормам чинного законодавства України.
  3. Ризик випадкового знищення або пошкодження Майна, яке є власністю Інституту, несе особа, котра фактично володіє (користується) таким Майном. Ризик випадкового знищення або пошкодження Майна, переданого Інституту у користування, несе власник такого Майна. Інше може бути встановлено угодами Інституту щодо відповідного Майна.
  4. Безповоротна фінансова допомога, благодійні внески, пожертвування та інші види внесків юридичних та фізичних осіб можуть мати цільовий характер.
  5. Інституту можуть належати будiвлi, споруди, обладнання та устаткування, машини і механізми, транспортнi засоби, цiннi папери, iнформацiя, науковi, конструкторськi, технологiчнi розробки, об’єкти права інтелектуальної власності; iнше майно та права на майно, у тому числi права на iнтелектуальну власнiсть.
  6. Відчуження майна, в тому числі нерухомого, що перебуває у власності Інституту, здійснюється за рішенням Загальних Зборів, Правління чи виконавчого директора Інституту.
  7. З метою виконання статутних завдань Інститут може здійснювати господарську діяльність шляхом створення господарських товариств, установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Інститут користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників Інституту, використовує власні фінансові та матеріальні ресурси відповідно до вимог законодавства.
  8. Майно Інституту використовуються виключно для виконання статутних цілей Інституту.
  9. Інститут веде оперативний та бухгалтерський облік, складає фінансову та статистичну звітність в порядку, визначеному законодавством України.
До змісту

РОЗДІЛ V
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
 1. Членами Інституту можуть бути фізичні особи віком від 14 років, які цікавляться фундаментальними науками, сплатили вступний та членський внески, визнають Статут Інституту та інші внутрішні нормативні документи.
  1. Рішення про прийняття особи до членів Інституту приймає виконавчий директор.
  2. Прийом до членів Інституту проводиться на підставі письмової заяви кандидата про вступ до Інституту за умови згоди виконання ним вимог Статуту. До письмової заяви додається заповнена анкета кандидата.
  3. В Інституті ведеться реєстр дійсних членів Інституту.
  4. Кожному Члену Інституту видається Свідоцтво (сертифікат) встановленого зразка, що підтверджує статус Члена Інституту.
  5. Вступний та перший щорічний членський внесок сплачується особою, що бажає стати Членом Інституту, не пізніше 10 календарних днів з дати подання заяви про вступ до Інституту.
  6. Щорічний членський внесок сплачується Членом Інституту до 1 жовтня поточного року. За рішенням Правління члену Інституту може бути надана відстрочка платежу, але не більше 3 місяців.
  7. Форму та спосіб сплати членських внесків визначає Правління Інституту.
  8. Розмір вступного та щорічного членського внеску встановлюються Загальними Зборами Членів Інституту.
  9. Сплачені внески поверненню не підлягають.
  10. Від сплати членських внесків звільняються члени Вищої експертної ради та посадові особи Інституту (співзасновники, виконавчий директор, 3 його заступники та бухгалтер).
  11. Рішення про виключення з Інституту приймає Правління.
  12. Особа може бути виключена з Членів Інституту за наступних підстав:
   1. особиста письмова заява бажаючого;
   2. порушення норм Статуту або інших Внутрішніх Нормативних Документів;
   3. несплата членських внесків у встановлений строк.
  13. При виключенні особи з Інституту раніше виданий сертифікатпро членство вважається недійсним, про що повідомляється на офіційному веб-сайті Інституту.
  14. Члени Інституту мають рівні права та обов’язки.
  15. Права Членів Інституту не можуть бути передані третім особам.
 2. Члени Інституту мають право:
  1. Подавати пропозиції до порядку денного Загальних Зборів не пізніше ніж за тиждень до дня їх проведення;
  2. Брати участь у роботі над документами, що визначають напрями діяльності Інституту, подавати до Правління пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності Інституту та захист інтересів його членів.
  3. Подавати пропозиції виконавчому директору та Правлінню щодо створення Комісій, участі в конкретних проектах та ін.
  4. Одержувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Інституту;
  5. Користуватися інтелектуальними розробками, послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Інститутом;
  6. Одержувати підтримку Інституту під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління, а також Суду;
  7. Добровільно та безперешкодно виходити з Членів Інституту, попередивши про це Правління Інституту не пізніше ніж за один місяць до виходу.
 3. Члени Інституту зобов’язані:
  1. Дотримуватися Статуту, Внутрішніх Нормативних Документів (Положень, Правил тощо, прийнятих керівними органами Інституту відповідно до своєї компетенції).
  2. Брати участь у реалізації мети та предмету діяльності Інституту.
  3. Розвивати співробітництво між членами Інституту на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов'язань.
  4. Своєчасно сплачувати членські внески.
До змісту

РОЗДІЛ VI
ВИЩА ЕКСПЕРТНА РАДА
 1. Вища експертна Рада є представницьким органом Інституту.
  1. Вища експертна Рада створюється з метою координації наукової діяльності Інституту у проміжках між Загальними зборами.
  2. У своїй діяльності ВЕР керується законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами.
  3. До складу Вищої експертної Ради входять видатні вітчизняні та зарубіжні науковці , а також як виняток деякі інші особи, які надали Інституту спонсорський внесок чи безповоротну фінансову допомогу (пожертвування) на суму 5000 гривень та більше.
  4. Персональний та кількісний склад Вищої експертної Ради затверджується Загальними Зборами за поданням Правління шляхом таємного голосування.
  5. За наявності вмотивованої пропозиції з боку Правління та відсутності заперечень у членів ВЕР її склад може бути частково змінено і в період між суміжними скликаннями Загальних Зборів.
  6. Для загальної координації роботи Ради обирається Почесний президент з числа її Членів.
  7. Засідання Ради скликаються Почесним президентом один раз на рік, а також за нагальною необхідністю і позачергово за запитом Членів Вищої експертної Ради або Правління Інституту.
  8. Члени Вищої експертної Ради Інституту мають право:
   1. використовувати в представницьких цілях статус Члена Ради Інституту;
   2. брати участь в розробці програм діяльності Інституту;
   3. брати участь в роботі комісій Інституту;
   4. вносити через виконавчого директора робочі питання до порядку денного Загальних Зборів та Правління Інституту;
   5. брати участь в усіх заходах, що проводяться за участю Інституту;
   6. організовувати спонсорську підтримку діяльності Інституту в цілому або фінансування його окремих програм;
   7. розповсюджувати інформацію про діяльність Інституту серед колег-науковців;
  9. Члени Вищої експертної Ради не можуть проводити діяльність, що суперечить Статуту та меті Інституту;
  10. Члени Вищої експертної Ради не можуть використовувати свій статус в цілях, що суперечать Статуту;
  11. Членство у ВЕР припиняється в момент виключення з членів Інституту.
До змісту

РОЗДІЛ VII
КЕРІВНІ ОРГАНИ
 1. Керівними органами Інституту є:
  Загальні Збори,
  Правління Інституту,
  виконавчий директор,
  Загальні Збори Членів Інституту є вищим керівним органом ВГО “ІНП”.
  1. Загальні Збори скликаються Правлінням Інституту не рідше одного разу на 2 роки.
  2. Позачергові Загальні Збори скликаються Правлінням на письмову вимогу як мінімум половини Членів Інституту або ж за ініціативою виконавчого директора чи не менш як чотирьох представників Правління.
  3. На Загальних Зборах можуть приймати участь з правом дорадчого голосу також інші запрошені особи.
  4. Загальні Збори Членів Інституту вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості Членів Інституту.
  5. Якщо кворум не зібрано, повторні Загальні Збори Членів Інституту вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 1/3 Членів Інституту. Повторні Загальні Збори Членів Інституту скликаються не пізніше за шістдесят календарних днів з дня Загальних Зборів Членів Інституту, які не відбулися.
  6. Рішення, прийняті Загальними Зборами, фіксуються у протоколі, який підписується виконавчим директором.
  7. До компетенції Загальних Зборів відносяться:
   1. Затвердження основних напрямів діяльності Інституту та розгляд питань, запропонованих його членами чи Правлінням Інституту.
   2. Прийняття рішень про внесення змін і доповнень до Статуту чи викладення його в новій редакції.
   3. Обрання, згідно з існуючою квотою, своїх представників до складу Правління або ж, відповідно, їх відкликання.
   4. Обрання та визначення кількісного складу Ревізійної комісії та наділення її необхідними контролюючими повноваженнями.
   5. Розгляд і затвердження звітів Правління та виконавчого директора Інституту.
   6. Встановлення розмірів вступних членських внесків; встановлення розмірів та термінів сплати інших видів внесків, необхідних для здійснення діяльності Інституту і вирішення поставлених перед ним завдань.
   7. Затвердження персонального та кількісного складу Вищої експертної Ради за поданням Правління, а також кандидатури Почесного президента.
   8. Прийняття рішення про відчуження майна Інституту на суму більше 80 000 гривень.
   9. Прийняття рішення про припинення діяльності Інституту.
  8. Рішення Загальних Зборів приймаються кваліфікованою більшістю голосів 3/4 присутніх на Загальних Зборах з таких питань:
   1. Прийняття рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Інституту чи викладення його в новій редакції;
   2. Прийняття рішення про відчуження майна Інституту на суму більше 80 000 гривень;
   3. Прийняття рішення про припинення діяльності Інституту.
  9. Рішення Загальних Зборів з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів.
  10. Загальні Збори можуть делегувати частину своїх повноважень Правлінню або виконавчому директору Інституту.
 2. Правління Інституту є постійнодіючим організаційно-адміністративним органом, який представляє інтереси Членів Інституту в перерві між Загальними Зборами.
  1. Правління складається з 4 осіб, які обираються з числа рядових членів Інституту на Загальних Зборах строком на 2 роки, виконавчого директора, 3 його заступників та бухгалтера.
  2. Одна й та сама особа може бути неодноразово обрана членом Правління Інституту.
  3. Правління здійснює свою діяльність у формі проведення засідань його членів. В засіданнях Правління можуть брати участь з правом дорадчого голосу інші запрошені особи.
  4. До компетенції Правління Інституту належить:
   1. прийняття рішення щодо заснування підприємств, товариств, установ, організацій, необхідних для виконання статутних цілей та припинення їх діяльності;
   2. внесення змін та доповнень до Статуту;
   3. винесення на розгляд Загальних Зборів проекту основних напрямів діяльності Інституту та інших питань;
   4. скликання Загальних Зборів Членів Інституту, визначення порядку денного Зборів, часу і місця їх проведення;
   5. подання на затвердження Загальними Зборами персонального та кількісного складу Вищої експертної Ради;
   6. внесення змін до складу Вищої експертної Ради;
   7. затвердження бюджету Інституту, поданого виконавчим директором, та за необхідності внесення до нього конструктивних змін;
   8. підготовка, розгляд та затвердження Внутрішніх Нормативних Документів Інституту (Положень, Правил та інших);
   9. затвердження символіки Інституту, документів, необхідних для реєстрації і використання символіки Інституту;
   10. здійснення контролю за реалізацією виконавчим директором рішень Загальних Зборів і затверджених ними основних напрямів діяльності Інституту;
   11. прийняття рішень про відчуження майна Інституту на суму від 10 000 до 80 000 гривень;
   12. прийняття рішення про виключення Членів Інституту на підставах і в порядку, що передбачені цим Статутом та іншими Внутрішніми Нормативними Документами Інституту;
   13. прийняття рішення про створення або ліквідацію місцевих осередків та Комісій Інституту.
  5. Рішення Правління Інституту приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Рішення Правління Інституту вважаються правомочними, якщо в його засіданні беруть участь не менше половини його членів.
  6. Рішення Правління Інституту можуть прийматися шляхом опитування. Шляхом опитування рішення приймаються в наступному порядку:
   1. виконавчий директор Інституту готує проект рішення та направляє його на підпис (погодження) членам Правління Інституту.
   2. Розглянувши проект рішення член Правління Інституту або погоджує (підписує) його і повертає підписане рішення виконавчому директору, або в десятиденний строк письмово повідомляє виконавчого директора про причини відхилення даного проекту. Ненадання в зазначений строк письмового повідомлення про причини відхилення проекту рішення прирівнюється до погодження (підписання) запропонованого виконавчим директором проекту.
   3. Рішення шляхом опитування вважається прийнятим, якщо проект рішення погодили (підписали) більшість членів Правління Інституту.
  7. Всі прийняті Правлінням Інституту рішення фіксуються у протоколах, які підписуються виконавчий директором. У випадку прийняття рішення шляхом опитування до протоколу додаються погоджені (підписані) членами Правління проекти рішень.
  8. Засідання Правління Інституту проводяться за мірою необхідності, але не рідше трьох разів на рік. Засідання Правління Інституту скликаються за ініціативою виконавчого директора або ж не менше як чотирьох членів Правління.
  9. Члени Правління здійснюють свою діяльність безоплатно на громадських засадах.
  10. Правління Інституту підзвітне у своїй діяльності Загальним Зборам.
 3. виконавчий директор Інституту здійснює загальну координацію і відповідає за реалізацію основних напрямів діяльності Інституту.
  1. виконавчий директор обирається співзасновниками ВГО “ІНП” строком на 2 роки. Одна й та сама особа може бути неодноразово обрана виконавчим директором Інституту.
  2. виконавчий директор у своїй діяльності підзвітний Загальним Зборам.
  3. виконавчий директор Інституту:
   1. приймає рішення про прийом нових членів Інституту;
   2. скликає та головує на засіданнях Правління Інституту;
   3. головує на Загальних Зборах Членів Інституту;
   4. виконує представницькі функції у відносинах з вітчизняними та іноземними державними і недержавними органами, організаціями та установами з питань діяльності Інституту; сприяє зміцненню авторитету Інституту в Україні та за її межами;
   5. здійснює заходи щодо ефективної діяльності та розвитку Інституту та сприяє залученню коштів для виконання статутної діяльності Інституту;
   6. для забезпечення статутної діяльності Інституту від імені Інституту укладає та підписує будь-які правочини, договори, угоди, контракти, організовує їх виконання, змінює, розриває їх;
   7. виносить на розгляд Правління Інституту бюджет Інституту та пропозиції щодо напрямків діяльності Інституту;
   8. без довіреності здійснює усі юридично значимі дії від імені Інституту (крім тих, що Статутом віднесені до компетенції інших керівних органів) з питань забезпечення поточної діяльності Інституту: приймає рішення, реалізує їх, підписує необхідні документи, в тому числі платіжні, розрахункові, розпорядчі, цивільно-правові, договірні;
   9. відкриває поточні та інші рахунки (в тому числі в іноземній валюті) в банках, має право розпоряджатися ними, закриває їх;
   10. приймає рішення про відчуження майна Інституту на суму до 10 000 гривень;
   11. видає довіреності;
   12. видає накази, розпорядження (як усні так і письмові) з питань, що входять до його компетенції;
   13. затверджує штатний розклад Інституту;
   14. приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників Інституту;
   15. розподіляє обов'язки між найманими працівниками, визначає їх повноваження та контролює їх діяльність;
   16. заохочує працівників Інституту та накладає на них стягнення;
   17. звітує перед Загальними Зборами Інституту про результати діяльності Інституту.
  4. виконавчий директор може виконувати свої обов'язки за сумісництвом або безоплатно на громадських засадах.
До змісту

РОЗДІЛ VIII
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 1. Діяльність Інституту припиняється шляхом ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) або реорганізації за рішенням Загальних Зборів та на інших підставах, передбачених законодавством України.
  1. Ліквідація Інституту здійснюється Ревізійною Комісією, до якої на цей час переходять усі повноваження щодо керівництва Інститутом.
  2. Ревізійна Комісія оцінює стан і кількість майна, складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд співзасновників, які його затверджують.
  3. Наявні в Інституті грошові кошти після оплати праці працівників Інституту, а також все майно, що залишається після ліквідації, не розподіляються Ревізійною Комісією між членами Інституту, а використовуються на виконання статутних завдань або на благодійні цілі.
  4. Майно, передане Інституту в користування, повертається його власникам у натуральній формі.
  5. Ліквідація вважається завершеною, а Інститут таким, що припинив свою діяльність, з моменту виключення його з Державного Реєстру.
  6. Інститут не може бути реорганізований у юридичну особу, яка має на меті одержання прибутку.
До змісту

РОЗДІЛ IX
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. У випадках, якщо яке-небудь питання не передбачено цим Статутом, для врегулювання відповідних відносин додатково застосовуються норми законодавства України. Якщо протягом дії відповідної редакції Статуту відбуваються зміни у законодавстві України, внаслідок чого певні норми Статуту приходять у протиріччя цьому законодавству, такі норми вважаються недійсними, однак не свідчать про недійсність Статуту в цілому. До приведення норм Статуту у відповідність до законодавства, для регулювання відповідних правовідносин застосовуються норми законодавства.
 2. Всі Внутрішні Документи Нормативні, які були прийняті керівними органами ІНП до затвердження Цього Статуту, є чинними та діють в частині, що не суперечить загальностатутним нормам.
 3. Зміни до Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів або Правлінням. Зміни набирають чинності після їх реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.
 4. Найменування статей у Статуті дається виключно для зручності користування його текстом, а в іншій якості (наприклад, при тлумаченні) не повинно братися до уваги.
 5. Цей Статут складено у двох оригінальних примірниках українською мовою. Один примірник зберігається в Інституті, другій в органі державної реєстрації Інституту. Всі примірники мають однакову юридичну силу.
До змісту

Назад
Hosted by uCoz